SWARTCO%20Nieuws%20logo

3 april 2020

Corona-Update

Beste relatie,

De uitbraak van het coronavirus en de door de overheid getroffen maatregelen zijn een nieuwe fase ingegaan.

Het kabinet heeft meerdere fiscale maatregelen aangekondigd, die ervoor moeten zorgen dat de negatieve economische gevolgen zoveel als mogelijk worden verzacht.

kees%20Wolfswinkel_E2

In deze tweede Corona Update gaan we dieper in op deze fiscale maatregelen. Het betreft de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), uitstel van betaling en de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19.

Het team van Swart&Co Accountants staat klaar om u te helpen en al uw vragen te beantwoorden.

Kees Wolfswinkel
Swart&Co Accountants

Uitstel van betaling

Bijzonder uitstel bij Liquiditeitsproblemen

Door de maatregelen welke getroffen zijn om de uitbraak van het coronavirus te beheersen is het mogelijk dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen voor de verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Hierdoor kan uitstel van betaling verkregen worden voor een langere periode dan gebruikelijk, of zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid moet worden gesteld. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de uitstelregeling ook voor de sociale zekerheidspremies geldt.

Volgens de berichtgeving op de website van de Belastingdienst kunt u voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen, zonder het overleggen van de eerder vereiste deskundigenverklaring. Indien u na deze 3 maanden nogmaals uitstel vraagt, zal de belastingdienst nadere gegevens van u vragen. Nadere informatie hierover is echter nog niet bekend.
Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat u wanneer u aangifte heeft gedaan en een (naheffings)aanslag heeft ontvangen u het uitstel kunt aanvragen. Dit betekent dat u voor de lopende maand nog geen uitstel voor de loonheffingen en de btw hoeft aan te vragen, maar dat dit pas mogelijk is als de naheffingsaanslagen zijn opgelegd.
Zodra de ontvanger uw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Telefonische aanvraag om kort uitstel - maximaal 4 maanden

U kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- U heeft altijd op tijd aangifte gedaan.

- U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.

- De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.

- U heeft geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel heeft gekregen.

- Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

- U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

silhouette 3141171

Let op! Als u gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden

Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als u een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel verwacht nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk.

Let op! Wellicht is het verstandiger om bijzonder uitstel aan te vragen. Dit is afhankelijk van uw specifieke situatie. Neem daarom contact op met ons op.

Tijdelijke aanpassing tarieven invorderingsrente en belastingrente

Een andere maatregel om de liquiditeitspositie van ondernemers in deze tijden te verbeteren is een tijdelijke aanpassing van het geldende regime van de belastingrente en de invorderingsrente. Deze aanpassing geldt voor rijksbelastingen.

Invorderingsrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Dit zou een drempel kunnen vormen om het uitstel van betaling aan te vragen. Zodoende verlaagt het kabinet de invorderingsrente. Deze wijziging gaat in vanaf 23 maart 2020. De invorderingsrente zal tijdelijk dalen van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. De rente wordt verlaagd naar 0,01% omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is de rente naar 0% te verlagen. 

onzakelijke%20rente

Belastingrente

Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend. Ook kan het zijn dat belastingrente in rekening wordt gebracht omdat bezwaar is aangetekend tegen een (definitieve) aanslag. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Doorgaans is de belastingrente te beperken door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni 2020 (m.u.v. de inkomstenbelasting, die verlaging zal ingaan vanaf 1 juli 2020).

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld, als hun onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen. Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen én u dat niet tijdig meldt. Het gaat hierbij onder andere om: 

- de loonheffingen
- de omzetbelasting
- de premies bedrijfspensioenfonds 

Als de onderneming of organisatie de belastingen en premies niet kan betalen, is er sprake van betalingsonmacht. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. Betalingsonmacht voor loonheffingen en omzetbelasting meldt u schriftelijk bij de Belastingdienst. Betalingsonmacht voor bedrijfspensioenpremies meldt u bij het bedrijfspensioenfonds. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload.

Let op! Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling. Hiervoor moet een afzonderlijk verzoek worden ingediend. Ook het vragen om uitstel van betaling is geen melding betalingsonmacht. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Herziening voorlopige aanslag 2020

Als omzet wegvalt of extra afwaarderingen nodig zijn, kan een nieuwe voorlopige aanslag 2020 worden aangevraagd. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting (zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma), dan gaat het over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020. Indien u de onderneming drijft door middel van een rechtspersoon (zoals een BV, NV of coöperatie) of een daarmee gelijkgesteld lichaam, dan gaat het over de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020. De Belastingdienst stelt de nieuwe aanslag binnen enkele weken vast.

Geen verzuimboeten voor het niet (tijdig) betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Het kan gebeuren dat een verzuimboete wegens het niet (op tijd) betalen wordt opgelegd bij een naheffingsaanslag waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd. Deze boete hoeft u niet te betalen.

placeholder image

Inlenen personeel

Ook bij het inlenen van arbeidskrachten is in deze tijden extra alertheid geboden. Indien degene van wie wordt ingeleend de loonheffing niet betaalt, kunt u als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld.

Impact coronavirus op de loonheffingen

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Dit heeft onder andere gevolgen voor de WW-premie die de werkgever moet afdragen naar de aard van het arbeidscontract. Op 9 december 2020 heeft Minister Koolmees in een kamerbrief aangegeven dat de termijn om de administratieve vereisten op orde te krijgen van 1 januari 2020 is verlengd tot 1 april 2020. Op 17 maart jl. is door het Kabinet aangekondigd dat deze einddatum wordt verruimd tot 1 juli 2020.

placeholder image

Welke actie is vereist?

Uiterlijk 1 juli 2020 hebben partijen een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een addendum beschikbaar in hun administratie, hierbij geldt:
- Uit dit document moet blijken dat het contract op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd was.
- Gedurende de eerste 6 maanden mag de lage WW-premie worden toegepast.
- Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.
- Ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem.

Lukt het u niet om dit vóór 1 juli te realiseren, dan zal alsnog vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd zijn en moet een correctie plaatsvinden met terugwerkende kracht.

Meer weten over de fiscale maatregelen?

Heeft u vragen over de fiscale maatregelen die u kunt treffen, of heeft u bijvoorbeeld een deskundigenverklaring nodig? Neem dan contact met ons op!

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

compass 2779371

Update 31 maart 2020

De Nederlandse overheid heeft vergaande maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf.

Op 31 maart 2020 heeft de overheid de volledige regeling van het noodfonds gepubliceerd. Vanaf 6 april 2020 wordt het mogelijk om een beroep te doen op het noodfonds via de website van het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Swart&co kan helpen bij het opstellen of beoordelen van de benodigde stukken of het indienen van de aanvraag.

Hoe werkt het noodfonds NOW?

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. De periode kan (eventueel onder andere voorwaarden) worden verlengd met nog eens 3 maanden.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld?

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Hieronder zijn enkele voorbeelden:

  • - Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.

  • - Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.

  • - Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Wie kan een beroep doen op het noodfonds?

Alle werkgevers in Nederland die werknemers in dienst hebben en geconfronteerd worden met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen een beroep doen op het noodfonds.

Wat wordt er bedoeld met ‘omzetverlies’?

Het omzetverlies wordt vastgesteld in concernverband door de omzet uit 2019 te delen door vier. Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met de verwachte omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Is de verwachte omzet ten minste 20% lager dan de omzet uit 2019 gedeeld door vier? Dan kan een beroep worden gedaan op het noodfonds. 
Bij sommige bedrijven of organisaties is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzet. In dergelijke situaties kunnen werkgevers de periode voor omzetvergelijking één of twee maanden vooruit schuiven (uiterlijk tot en met juli).

Aandachtspunten:

1. Concernomzet betreft de omzet van de volledige groep (moeder- plus dochtermaatschappijen).

2. Voor startende ondernemingen wordt de gemiddelde omzet anders berekend.

3. Een startende onderneming is gestart nà 1 januari 2019 en heeft reeds voor 1 maart 2020 1 maand omzet gedraaid.

Wat wordt er bedoeld met ‘loonsom’?

Voor het berekenen van de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon (SV-loon) uit de loonaangifte januari 2020 gebruikt. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt naar het SV-loon van november 2019 gekeken, ontbreken deze ook dan wordt geen tegemoetkoming verstrekt. Wijzigingen in de loonaangifte die na 15 maart 2020 zijn doorgevoerd worden niet meegenomen. 

Bovenop de loonsom komt een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen en sociale premies. Hiernaast is er een maximum gekoppeld aan het loon per werknemer van € 9.538,- per maand. Loon dat boven dit bedrag komt wordt dus niet gecompenseerd.

Aandachtspunten:

1. Voor DGA salaris wordt geen tegemoetkoming verstrekt.

2. De voor vergoeding in aanmerking komende loonsom betreft 3 maal de loonsom van januari 2020 en dus niet de loonsom over de 3 maanden in de periode maart-juli.

3. Voor werknemers wiens salaris in januari niet in de loonsom zijn opgenomen vindt geen tegemoetkoming plaats.

Wanneer wordt de tegemoetkoming verstrekt?

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de tegemoetkoming. Dit voorschot zal in 3 termijnen worden voldaan, waarbij de eerste termijn naar verwachting binnen 2-4 weken na de aanvraag zal worden uitbetaald. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin een beroep is gedaan op het noodfonds dient de werkgever een vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen bij het UWV. Hiervoor kan een accountantsverklaring vereist zijn. Het UWV zal vervolgens binnen 22 weken een eindafrekening verstrekken. Op basis daarvan kan nog een correctie plaatsvinden.

Kan ook een beroep worden gedaan op het noodfonds voor werknemers met een flexibel contract?

De nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht bestaat, zoals werknemers met een oproepcontract. Zo kunnen bedrijven of organisaties deze moeilijke periode overbruggen zonder dergelijk personeel te laten gaan. Het noodfonds is ook bedoeld ter compensatie van loonkosten voor uitzend- en payrollkrachten. In dit geval moet het uitzend- of payrollbureau een beroep doen op het noodfonds.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?

Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Lopende aanvragen worden in behandeling genomen op basis van de nieuwe regeling van het noodfonds. Er zal aanvullende informatie worden opgevraagd om te kunnen vaststellen of aan de voorwaarden van de nieuwe regeling wordt voldaan.

Wat gebeurt er met een reeds verleende vergunning tot werktijdverkorting?

Een reeds verleende vergunning tot werktijdverkorting blijft van kracht. Na afloop van de vergunningsperiode kan een beroep worden gedaan op de nieuwe regeling van het noodfonds.

Hoe en wanneer kan een beroep worden gedaan op het noodfonds?

Vanaf 6 april 2020 is het mogelijk een beroep te doen op het noodfonds via de website van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Ongeacht de datum waarop de aanvraag wordt gedaan, kan een beroep worden gedaan op het noodfonds voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

man 96587

Meer weten over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

Heeft u een vraag over het noodfonds of wenst u hulp bij het aanvragen hiervan?
Behalve dit fonds, kunt u ook nog aanspraak maken op andere fiscale maatregelen
Voor al uw vragen rondom ondernemen tijdens de coronacrisis kunt u contact met ons op via onderstaande knop.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De regeling wordt toegelicht op de website van de Kamer van Koophandel: KvK.nl.  Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. 
De Tozo-regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Ook bij uw eigen gemeente kunt u met vragen terecht.

Download de infographic 'Tozo regeling aanvragen'.

woman 1253487

Wie komt voor de Tozo in aanmerking?

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de maatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

U moet voldoen aan de volgende eisen:

- gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

- woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland

- Nederlander of daarmee gelijkgesteld

- het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

- voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

- is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

- woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor Tozo?

Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV of TOZO-loketten.

Vanaf wanneer geldt de Tozo?    

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tozo?  

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Welke hulp biedt de gemeente bij de Tozo?    

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de Tozo?    

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tozo? 

De gemeente moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar uw inschrijving bij de KvK en naar uw ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden en kan u dus vragen of u een partner heeft en/of inwonende kinderen. Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over uw onderneming, bijv. in welke sector u werkt en of u personeelsleden heeft. Hiermee helpt u om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van uw gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tozo? 

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij uw woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de (Tozo)?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de (Tozo)?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tozo?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Wat als beide partners als zelfstandige werkzaam zijn?

De gemeente kan de uitkering één keer verstrekken aan een huishouden. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zzp-er zijn) dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto. Indien beide partners nog enige inkomsten hebben, dan geldt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering, dat het inkomen van de meestverdienende partner buiten beschouwing wordt gelaten.

Staat de Tozo ook open voor directeur-grootaandeelhouders (DGA)?

Ook een DGA van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming. 

Er zullen situaties zijn waarin zelfstandigen niet voldoen aan het urencriterium, maar toch in de problemen komen doordat hun inkomen wegvalt. Wat zijn hier de mogelijkheden?

Als zelfstandigen in normale omstandigheden niet aan het urencriterium voldoen, dan komen zij niet in aanmerking voor de Tozo. Zij kunnen wel een beroep doen op de ‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de Tozo laat de gemeente voor het bepalen van hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen van de partner niet buiten beschouwing en kijkt ze ook naar het vermogen van de aanvrager bij het bepalen of er recht is op een uitkering.

Hoe verhoudt de Tozo zich tot andere voorzieningen zoals het Noodloket voor onder andere horecaondernemers? Is dat een voorliggende voorziening voor horecaondernemers of kunnen zij aanspraak maken op beide regelingen?

In principe kunnen ondernemers aanspraak maken op meerdere noodregelingen tegelijk. In dit voorbeeld kunnen horecaondernemers dus een beroep doen op de Tozo en het Noodloket.

Heeft u nog vragen over de Tozo-regeling? Neem dan contct met ons op

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (TOGS)

gesloten%20kapper

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)?

Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

SBI-code hoofdactiviteit opzoeken

- De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opvragen.

- Als eenmanszaak kunt u uw gegevens gratis bekijken op de website van KVK

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen.


Heeft u andere specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact op.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2020– Swart&Co