SWARTCO%20Nieuws%20logo

26 juni 2020

Corona-Update

Beste relatie,

Nu minister president Mark Rutte zijn voorlopig laatste persconferentie heeft gehouden aangaande Covid-19, willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken.

In deze Corona Update informeren wij u onder meer over de Verzamelspoedwet Covid-19 en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten.

kees%20Wolfswinkel_E2

Ook leest u meer over de verzuimboete en geven we een update met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

Binnenkort ontvangt u van ons een update met betrekking tot de NOW 2 regeling.

Heeft u vragen over alle door de overheid getroffen maatregelen dan staan we u uiteraard graag te woord.

Kees Wolfswinkel
Swart&Co Accountants

Verzamelspoedwet COVID-19 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel Verzamelspoedwet COVID-19 met algemene stemmen aangenomen.

  1. een tijdelijke voorziening voor deurwaarders om exploten in de bus te doen in plaats van in persoon uit te reiken

  2. een tijdelijke wijziging voor ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties om tijdelijk op elektronische wijze te kunnen deelnemen

  3. een wijziging in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente

  4. een permanente wijziging van de Luchtvaartwet BES om voor de burgerlijke luchtvaart verboden gebieden bij ‘Notice to Airman’ (NOTAM) bekend te maken.

placeholder image

De wet treedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking.

Tozo niet voor student-ondernemers

compass 2779371

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de Participatiewet. Daarin is geregeld dat personen jonger dan 27 jaar geen recht hebben op algemene bijstand als zij aanspraak hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000. Student-ondernemers zijn daardoor uitgesloten van de Tozo.

De staatssecretaris is niet van plan om van de wettelijke regeling van de Participatiewet af te wijken. Dat zou betekenen dat een groot deel van de studenten met studiefinanciering aanspraak kan maken op algemene bijstand. De staatssecretaris is van mening dat studenten die een beroep kunnen doen op studiefinanciering en ondernemers die voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van hun bedrijf geen gelijke gevallen zijn.

Het aanbieden van een aanvullende bijstandsuitkering voor levensonderhoud aan studenten bovenop de studiefinanciering als tegemoetkoming voor het verlies van bijverdiensten als gevolg van de coronacrisis vindt de staatssecretaris niet gewenst.

studiefinanciering 2

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Eén van de onderwerpen betreft wanneer en in welke situaties een verzuimboete wordt teruggedraaid en of een verzuimboete alleen vervalt voor ondernemers die uitstel van betaling hebben aangevraagd.

staatssecretarissen%20van%20financien

Bij het opleggen van naheffingsaanslagen omzetbelasting wordt een betalingsverzuimboete opgelegd. De boete wordt vernietigd nadat de ondernemer bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen. Bij het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen legt de Belastingdienst geen betalingsverzuimboete op als de aangifte is ingediend. Als een ondernemer geen uitstel van betaling heeft gevraagd, geldt de versoepeling voor betaalverzuimboeten in beginsel niet. Als een ondernemer niet tijdig heeft kunnen betalen als gevolg van de coronacrisis, maar ten tijde van de ontvangst van de naheffingsaanslag geen nader uitstel van betaling nodig heeft, wordt de betaalverzuimboete vernietigd mits de naheffingsaanslag op tijd is betaald.
De staatssecretarissen merken op dat een ondernemer bezwaar kan maken tegen een opgelegde betaalverzuimboete, ook als hij geen uitstel van betaling heeft gevraagd.

Het wetsvoorstel dat excessief lenen bij de eigen vennootschap moet tegengaan is in september 2018 aangekondigd en nu ingediend bij de Tweede Kamer. Het was de bedoeling om dit wetsvoorstel per 1 januari 2022 in werking te laten treden. In verband met de coronacrisis wordt de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2023. Op basis van de op 31 december 2023 aanwezige schulden aan de vennootschap wordt het fictieve reguliere voordeel berekend dat als inkomen uit aanmerkelijk belang in de heffing wordt betrokken.
De staatssecretarissen zijn niet bereid om voor de horecasector extra fiscale maatregelen te nemen zoals het tijdelijk verlagen van de btw. Ook komt er geen specifieke vrijstelling voor schenkingen aan mkb-ondernemers of een andere specifieke groep.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd

flex%20arbeid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gepubliceerd.
De TOFA is een vangnet voor mensen die door de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen maar geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling.

Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

  1. de werknemer heeft in februari 2020 ten minste € 400 loon ontvangen

  2. de werknemer heeft in maart 2020 ten minste € 1 aan loon genoten

  3. de werknemer was op 1 april 2020 achttien jaar of ouder maar had de AOW-leeftijd nog niet bereikt

  4. de werknemer heeft in april substantieel inkomensverlies geleden ten opzichte van februari en in ieder geval minder dan € 550 verdiend.

De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand. De TOFA moet worden aangevraagd bij het UWV.

Stand van zaken
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief over de stand van zaken met betrekking tot de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aan de Tweede Kamer gestuurd. Tot en met 9 juni 2020 zijn circa 200.000 aanvragen ingediend en is circa € 790 miljoen uitgekeerd. Sinds de openstelling is de TOGS-regeling enkele keren aangepast. Een van de aanpassingen gaf ondernemers op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak op de regeling. Door de laatste aanpassingen kunnen audiciens, warme bakkers, handelaren in en reparateurs van caravans en supermarkten op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS. Dat geldt ook voor dorpshuizen en wijkcentra. De volledige lijst met correcties is gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Op 26 juni 2020 is de TOGS-regeling gesloten.

Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact op.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2020– Swart&Co