SWARTCO%20Nieuws%20logo

4 september 2020

Corona-Update

Beste relatie,

De zomer loopt ten einde. Ik hoop van harte dat u ondanks de economisch roerige tijden, toch hebt kunnen genieten.

De overheid heeft een aantal nieuwe Corona maatregelen bekend gemaakt.
Het team van Swart&Co accountants heeft de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

kees%20Wolfswinkel_E2

In deze Corona Update gaan we dieper in op de veranderingen met betrekking tot de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW3), de Coronasteun zzp’ers (Tozo) en de Voorwaarden Tegemoetkoming vaste lasten (TVL).

Mocht u vragen hebben dan staan wij u uiteraard graag te woord.

Kees Wolfswinkel
Swart&Co Accountants

Zo ziet NOW 3 er uit

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. De steun helpt bedrijven om de crisis te overbruggen om de werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. 

Maar daarnaast ontstaat met de steun ook de mogelijkheid voor bedrijven om samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden.
Het kabinet maakt nog eens 5,4 miljard euro vrij in de komende 9 maanden.

placeholder image

80 procent in laatste kwartaal 2020

Het kabinet heeft met sociale partners intensief gesproken over de vormgeving van de derde NOW. De uitkomst van dit gesprek is dat de minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op de NOW, in oktober, november en december (het eerste tijdvak) nog steeds 20 procent blijft. Dat is hetzelfde als de eerste en tweede NOW-regeling. Na overleg met sociale partners heeft het kabinet er ook voor gekozen om een beperkt deel van de NOW te benutten voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Van het vergoedingspercentage van 90 procent in de eerste tranche wordt 10 procent ingezet om daar ruimte voor te creëren. Bedrijven krijgen dus nog 80 procent van de loonkosten vergoed. Kabinet en sociale partners willen met deze afspraak zo veel mogelijk voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op de sociale zekerheid als het voor een bedrijf nodig blijkt om mensen te laten gaan. Het vinden van andere baan gaat immers het makkelijkst als er nog een baan is.
Het kabinet wil sociale partners daarbij faciliteren, onder andere door geld beschikbaar te stellen voor de overgang van werk naar werk. Dit plan is onderdeel van het ‘aanvullend sociaal pakket’. Het kabinet gaat de komende tijd met sociale partners in gesprek over de uitwerking daarvan.

Afbouwen van steun

Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak (januari-februari-maart 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70 procent en in het derde tijdvak (april-mei-juni 2021) 60 procent. Een langzame afbouw van de steun voorkomt volgens het kabinet een grote schok op de arbeidsmarkt en stelt werkgevers en werknemers in staat om samen te bezien wat nodig is om de crisis door te komen.

Daar komt nog bij dat vanaf januari 2021 de NOW alleen nog toegankelijk is voor bedrijven die 30 procent of meer omzetverlies lijden. Voor die bedrijven is het namelijk logischer dat zij nog wat langer steun nodig hebben om de bedrijfsvoering aan te passen. Naarmate de crisis langer duurt, moeten bedrijven die langdurig omzetverlies lijden, ook hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen.

NOW3

Ook bij tegenvallende bedrijfsresultaten of werkvermindering -en de daarbij horende omzetdaling- blijven uw (loon)kosten gewoon doorlopen. Een reorganisatie of herstructurering leidt tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen en daarmee ook een daling van de loonkosten. Als een herstructurering of reorganisatie binnen een tijdvak van drie maanden leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van ten minste twintig medewerkers is er sprake van collectief ontslag.

Coronasteun zzp’ers (Tozo) krijgt in derde periode vermogenstoets

compass 2779371

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) wordt met 9 maanden verlengd, zo kondigt het kabinet aan. Er wordt naast de partnertoets nu een vermogenstoets toegevoegd en na 1 juli 2021 vallen zzp’ers die nog worstelen onder de reguliere bijstandverlening voor zelfstandigen. Om te voorkomen dat veel mensen daarin vallen worden zelfstandigen vanaf 1 januari 2021 gestimuleerd om zich te oriënteren op hun toekomst.

De eerste regeling liep van maart tot en met mei en werd daarna nog eens vier maanden verlengd. Vanaf 1 oktober gaat een derde periode van start, zo schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. In de tweede regeling werd een partnerinkomenstoets toegevoegd en zoals verwacht komt daar nu een beperkte vermogenstoets bij. Het CPB adviseerde dit eerder om ervoor te zorgen dat de steun effectiever wordt en terechtkomt bij zzp’ers die het geld het hardst nodig hebben. ‘Vanwege het karakter van de bijstandsregeling vindt het kabinet het wenselijk om naast het inkomen ook beschikbare geldmiddelen te betrekken bij het bepalen van het recht op Tozo , schrijft het kabinet. Evenals de Tozo worden de NOW en de TVL met 9 maanden verlengd, waarbij overigens de voorwaarden voor de TVL worden aangescherpt.

Vermogenstoets

Deze vermogenstoets wordt volgens het kabinet zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Dit zou ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming en het weer kunnen herstarten van de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis  Door de vermogenstoets wordt de inzet van de Tozo gerichter en moet er minder oneigenlijk gebruik zijn.
De toets houdt in dat ondernemers met meer dan 46.520 euro aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten.

Steekproefcontroles

Voor het hanteren van de toets op beschikbare geldmiddelen zal, vanwege de uitvoerbaarheid, bij de aanvraag gewerkt worden met een verklaring van de zelfstandige en zal de juistheid van deze verklaring achteraf steekproefsgewijs door gemeenten gecontroleerd worden. Gemeenten, verantwoordelijk voor hun eigen beleid op dit punt, zijn inmiddels gestart met de eerste controles voor de eerste en tweede Tozo om eventueel misbruik op te sporen.

Oriënteren op de markt

Vanaf 1 januari wordt een nieuwe fase gestart van de regeling, waarbij zelfstandige ondernemers worden gestimuleerd om zich te oriënteren op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden, zo verwacht het kabinet.

placeholder image
placeholder image

Naar de bijstand

Vanaf 1 juli 2021 is de reguliere bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) van toepassing. Dat biedt een vangnet waarop zelfstandig ondernemers zo nodig kunnen terugvallen, zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. In overleg met gemeenten is gebleken dat de overgang naar de Bbz over negen maanden verantwoord is, gezien de lagere instroom in de Tozo en de tijd die gemeenten nog hebben om zich voor te bereiden. Deze termijn biedt ook zelfstandigen de tijd om zich hierop voor te bereiden.

Voorwaarden Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) worden aangescherpt

De Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) biedt bedrijven in sectoren die hard geraakt zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Ook na alle versoepelingen blijven deze sectoren in meer of mindere mate geconfronteerd met beperkingen in hun bedrijfsmodellen. Het kabinet biedt deze bedrijven ook na 1 oktober ondersteuning, om ze in staat te stellen de noodzakelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering te doen. Maar de voorwaarden worden vanaf januari wel aangescherpt.

Het kabinet heeft besloten de TVL daartoe met negen maanden te verlengen, waarbij het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar 90.000 euro per drie maanden. Zo kan de TVL beter tegemoetkomen aan de behoeften van het (midden)grote mkb, voor wie de huidige cap van 50.000 euro voor vier maanden te laag is om een wezenlijke bijdrage aan de vaste kosten te leveren. Bovendien wordt de TVL vanaf 1 januari gerichter ingezet op de bedrijven die het sterkst worden beperkt in hun bedrijfsvoering.

placeholder image

Aanscherping na 1 januari

Voor de tranche tot en met 31 december wordt de TVL verlengd onder de huidige voorwaarden, dat wil zeggen dat bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30 procent in aanmerking komen. Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door deze omzetdervingsgrens te verhogen naar 40 procent. Voor de periode 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45 procent gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50 procent. Het budgettair beslag voor deze negen maanden bedraagt (inclusief Caribisch Nederland) 1.820 miljoen euro.

Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact op.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2020– Swart&Co