SWARTCO%20Nieuws%20logo

november 2020

Corona-Update

Beste relatie,

Met deze nieuwe corona Update informeren wij u over de door het kabinet getroffen maatregelen om de gevolgen van de corona crisis te bestrijden.

Zo leest u meer over de tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1, 2 en 3) en de veranderingen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het derde corona steunpakket.

kees%20Wolfswinkel_E2

Daarnaast gaan we dieper in op de eenmalige verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Dit heeft onder meer betrekking op de arbovoorzieningen in de werkruimte thuis van uw medewerkers.

Wij staan u graag te woord als u vragen heeft.

Kees Wolfswinkel
Swart&Co Accountants

Vrije ruimte WKR ook inzetbaar voor thuiswerkende werknemer

Een van de maatregelen van het kabinet is dat er een eenmalige verhoging is van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR).

De vrije ruimte kan gebruikt worden om werknemers is deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het geven van een cadeaubon of een bloemetje. De extra vrije ruimte kan ook worden gebruikt om thuiswerkfaciliteiten aan te brengen op de werkplek van de werknemer thuis.

De vrije ruimt over de eerste €400.000 fiscaal loon is van 1,7% naar 3% verhoogd. Met deze maatregel wordt de vrije ruimte over 2020 met maximaal €5.200 verruimd (wanneer het fiscale loon €400.000 of hoger is).

Thuiswerkfaciliteiten

Als het gaat over de thuiswerkplek, zijn er vier categorieën te onderscheiden:

1. Noodzakelijkheidscriterium

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn gerichte vrijstellingen wanneer deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
Van het noodzakelijkheidscriterium is sprake wanneer de werkgever in redelijkheid kan oordelen dat het gereedschap of de computer e.d. noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De werkgever betaalt de apparatuur zonder eigen bijdrage van de werknemer.
Als de apparatuur niet langer gebruikt wordt voor het werk zijn er 2 mogelijkheden:

  • De werknemer geeft de apparatuur terug aan de werkgever

  • De werknemer vergoed de restwaarde

Onder ‘dergelijke apparatuur’ vallen ook de internetverbinding thuis, de printer en printercartridges.

2. Arbovoorzieningen

Arbovoorzieningen in de werkruimte thuis zijn gericht vrijgesteld wanneer deze volgen uit de verplichtingen voor de werkgever vanuit de Arbowet.
Belangrijk voorwaarden bij de vrijstelling zijn dat de werkgever de voorziening betaalt en er geen eigen bijdrage van de werknemer is en dat de inrichting van de werkplek is opgenomen in het Arboplan van de werkgever.
Onder het Arboplan vallen bijvoorbeeld een ergonomische bureaustoel en bureau en goede verlichting.

NOW3
vrije%20ruimte%20WKR_1

3. Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn middelen die de werknemer ook buiten de thuiswerkplek kan gebruiken (bijvoorbeeld op kantoor) en die hij voor 90 % of meer zakelijk gebruikt. Deze hulpmiddelen zijn gericht vrijgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld: laptops, mobiele telefoons, computers en gereedschappen die op zich niet noodzakelijk zijn, maar die wel voor 90 % of meer zakelijk worden gebruikt.

Wat verandert er aan de TVL in het derde steunpakket Corona?

Vanaf medio november kunnen ondernemers uit alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode (Q4 2020) van de TVL. Nieuw is dat bedrijven voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking. Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL. Zij moeten uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

compass 2779371

Wie kan TVL aanvragen?

De TVL is voor ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Een bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben en moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben. De vaste lasten moeten minimaal €3.000 per 3 maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Daarnaast moet het bedrijf minstens één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer. De uitzonderingen hierop zijn horecaondernemingen en ambulante handel, net als in de eerste periode van de TVL.
Ondernemers kunnen de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moeten ze een nieuwe aanvraag doen. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen.

De belangrijkste wijzigingen naast elkaar

Vorige TVL

Nieuwe TVL

  • Alleen ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes kwamen in aanmerking

  • Voor het vierde kwartaal van 2020 komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren met alle SBI-codes in aanmerking

  • Een ondernemer moest minimaal €4.000 vaste lasten hebben in 4 maanden

  • Een ondernemer moet nu minimaal €3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden

  • De subsidie bedroeg minimaal €1.000 en maximaal €50.000

  • De subsidie bedraagt minimaal €750 en maximaal €90.000

  • Een ondernemer moest minimaal 30% omzetverlies hebben

  • Voor TVL Q4 2020 (oktober t/m december) geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog

NOW Update

NOW 1

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van NOW-1 kunnen vanaf 7 oktober een aanvraag indienen voor een definitieve berekening van het subsidiebedrag. In sommige gevallen is hiervoor een accountantsverklaring verplicht. Als de aanvrager geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij mogelijk een derdenverklaring inleveren.

Accountantsverklaring

De NOW-1 gaat over de periode maart tot en met mei 2020. De accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer, of een vastgestelde subsidie van €125.000 of meer. Op rijksoverheid.nl zijn de verklaringen die horen bij een assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid en een assurance-rapport met redelijke mate van zekerheid te vinden. Ook is hier de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring te vinden.

Derdenverklaring

Als de ondernemer geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, moet hij een derdenverklaring inleveren. Dat moet bij een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven €20.000 of een vaststellingsbedrag boven €25.000.
Wanneer een derde deskundige moet optreden voor een ondernemer, kan op de website van de Rijksoverheid het formulier verklaring van deskundige derde in het kader van de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie aan het UWV worden gedownload.

Ondergrens

Bij terugvordering van bedragen, die onder de NOW-1 zijn betaald, zal een ondergrens van €500 worden gehanteerd. In voorkomende gevallen krijgt de werkgever wel een terugvorderingsbeschikking voor een lager bedrag, maar hoeft hij dat niet terug te betalen.

NOW%20update 2

Simulatietool

Op de internetsite van UWV vindt u de rekenhulp ‘Simulatie NOW’  Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van hoe hoog het definitieve bedrag wordt van de tegemoetkoming NOW.

Vaststellingsloket verlengd

De openstelling van het vaststellingsloket voor de NOW-2 wordt uitgesteld van 15 november 2020 naar 15 april 2021. De aanleiding hiervoor is de werkbelasting van het UWV.

NOW 3
NOW 2

Aanvragen

Aanvragen van subsidie voor de NOW-3 is mogelijk vanaf 16 november. Naar verwachting kunnen de volgende tranches van de NOW-3 vanaf 15 februari respectievelijk 17 mei 2021 worden aangevraagd.

Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact op.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2020– Swart&Co