header%20algemeen%20wit 1

18 september 2020

Maatregelen ondernemers in de vennootschapsbelasting

euro crisis_fJmkLXq_

Invoeren van een fiscale coronareserve

Per 1 januari 2021 is het wettelijk vastgelegd dat een onderneming voor de vennootschapsbelasting onder voorwaarden met de coronareserve een coronagerelateerd verlies uit 2020 versneld kan verrekenen met de winst uit 2019. De fiscale coronareserve heeft als doel om de liquiditeitspositie van belastingplichtigen vervroegd te verbeteren. Door het vormen van een fiscale coronareserve kan een belastingplichtige op een vroeger moment een liquiditeitsvoordeel behalen ten opzichte van reguliere verliesverrekening.

Het coronagerelateerde verlies betreft het verlies voor zover dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer sprake is van een omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen, terwijl (vaste) lasten doorlopen. De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

Aanpassen tarieftabel van de vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2021 zal het lage tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd worden van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot €245.000 in plaats van €200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar €395.000.

Verhogen tarief innovatiebox

Per 1 januari 2021 worden alle winsten die behaald zijn met innovatieve activiteiten belast in  de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 9%.

Aanpassen minimumkapitaalregel en bankenbelasting

Als gevolg van een recent arrest van de Hoge Raad kwalificeert aanvullend tier 1-kapitaal(AT1-kapitaal) van banken en verzekeraars fiscaal als schuld. Hierdoor kan de vergoeding over AT1-kapitaal in aftrek worden gebracht bij het bepalen van de fiscale winst. Om dit te voorkomen wordt per 1 januari 2021 de minimumkapitaalregel zodanig aangepast dat AT1 niet langer meetelt als eigen vermogen voor de toepassing van deze maatregel en gaat de eigenvermogenratio van 8% naar 9%. Het AT1-arrest wordt binnen de financiële sector verder gedekt door middel van een eenmalige verhoging van de bankenbelasting in 2021.

stakingsverlies_1

Beperken liquidatie- en stakingsverliesregeling

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling is naast het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee komt per 2021 een einde aan het onbeperkt aftrekken van bepaalde verliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland.

Onbeperkt voorwaartse verliesverrekening

Per 1 januari 2022 zal  de voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting onbeperkt  worden. Er geldt echter wel een grens tot € 1 miljoen van de winst. Boven die € 1 miljoen zijn de verliezen slechts te verrekenen met 50% van de winst die uitgaat boven de eerste € 1 miljoen.

vennootbelasting_1

SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co